Reklamacje i Zwroty

Odstąpienie od Umowy 
 
 1. Jeżeli jesteś konsumentem lub osobą fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną ze swoją działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla Ciebie charakteru zawodowego, to masz możliwość zwrotu towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania przyczyny. Zgłoszenia możesz dokonać za pośrednictwem formularza lub w szczegółach swojego zamówienia.
 2. Poczekaj na kontakt z naszej strony w celu ustalenia szczegółów dostawy towaru, w tym adresu, na który należy dostarczyć produkt.
 3. Wyślij do nas produkt, pamiętając, że niektóre sprzedawane przez nas produkty są towarem niebezpiecznym i wymagają organizacji specjalnego transportu, oznaczenia i zabezpieczenia przesyłki. W celu sprawdzenia czy dany produkt jest niebezpieczny, sprawdź proszę jego kartę charakterystyki, którą znajdziesz w opisie każdego produktu w naszym Sklepie. 
 4. Po otrzymaniu przesyłki, całość zostanie sprawdzona przez pracowników naszego magazynu. Po akceptacji i przyjęciu towaru na nasz stan, wygenerowana zostanie korekta do faktury oraz zwrócimy Tobie kwotę, za pośrednictwem tego samego tego samego kanału płatności, który wybrałeś w trakcie zamówienia. 
 5.  Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie
Reklamacja

 1. Produkty, w szczególności środki ochrony roślin dostępne w Sklepie, powinny być użytkowane zgodnie z etykietą rejestracyjną. 
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Użytkownika, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego) oraz ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową.
 4. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi Produkt bez wad.  
 5. Reklamacja może zostać złożona przez Użytkownika w dowolny sposób, w szczególności:
  1. W formie elektronicznej za pośrednictwem formularza reklamacji.
  2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep.polska@syngenta.com; 
  3. Pisemnie na adres: Syngenta Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa; 
 6. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W razie wątpliwości Sprzedawca ma prawo poprosić o dodatkowe informacje, np. dokumentację fotograficzną. 
 7. Złożona reklamacja powinna zawierać: 
  1. Dane umożliwiające identyfikację Użytkownika (imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej); 
  2. Przedmiot reklamacji; 
  3. Żądanie reklamacji;
  4. Wskazanie okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji.  
 8. Użytkownik, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Syngenta Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa. W przypadku Użytkownika będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca; w przypadku Użytkownika niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Użytkownik. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu (w szczególności w przypadku środków ochrony roślin po otwarciu opakowania) dostarczenie Produktu przez Użytkownika byłoby nadmiernie utrudnione, Użytkownik obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. 
 9. W razie uwzględnienia reklamacji uzasadniającego wymianę Produktu wadliwego na wolny od wad, wymiana (wysyłka Produktu wolnego od wad) nastąpi w ciągu 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. W razie uwzględnienia reklamacji uzasadniającego dokonanie zapłaty na rzecz Użytkownika, zapłata będzie dokonana nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 
 10. Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.